Analiza czasu pracy

Kobieta analizuje czas pracy pracowników

Praca jest czymś czym zajmujemy się prawie codziennie, przez większą część dnia. Można powiedzieć, że dla wielu osób praca to centralna część życia.  Ze względu na to, że jest to ważne, należy przyjrzeć się, ile czasu w niej spędzamy.Liczba godzin przepracowanych w każdym tygodniu a nawet roku a także sposób organizacji pracy to kwestie, które bardzo interesują pracowników jak i pracodawców.

W przypadku pracowników godziny pracy mają bezpośredni wpływ na poziom życia, poziom równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz ogólną trwałość życia zawodowego. Dla pracodawców czas pracy jest kluczowym elementem kalkulacji kosztów, produktywności i konkurencyjności. Czas pracy ma także duże znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa. Obecnie dążenie do podwyższenia standardu życia, jest ważnym celem dla ludzi pracujących. Głównie jest to widoczne w krajach mniej zamożnych, gdzie ciężej o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Można zauważyć znaczne różnice między krajami, gdzie różnią się struktury czasu pracy oraz ogólnie model czasu pracy. Mimo różnic widoczne są pewne silne powiązania między rocznymi godzinami pracy, godzinami tygodniowymi i względnym znaczeniem pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Aby zrozumieć te zmiany w społeczeństwach i życiu ludzi na przestrzeni czasu, a także istotne różnice, które obserwujemy w dzisiejszym świecie, należy zmierzyć i zbadać, ile czasu ludzie spędzają na pracy.

Jak wynika z danych OECD najwięcej czasu na pracę w ciągu dnia poświęcają Chińczycy, którzy zarobkowo pracują średnio przez 315 minut dziennie. Może się wydawać, że jest to mało czasu, lecz gdy zestawimy te dane ze średnią chociażby dla USA – 251 min wychodzi znacznie więcej.  jeśli chodzi o Polaków średnio na efektywną pracę poświęcają 229 minut, co stawia nas mniej więcej w środku europejskiej stawki.

Mniej pracy oznacza możliwość spędzania czasu na zdobywaniu większej wiedzy lub po prostu cieszeniu się większą ilością wolnego czasu. Jest to znaczny postęp, ale nadal istnieją ogromne nierówności między krajami, a postęp jest jeszcze do zrobienia.

Niektóre z głównych wyzwań związanych z czasem pracy utrzymują się od dawna. Nadmierne godziny pracy oraz konieczność ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników poprzez ograniczanie czasu pracy oraz zapewnienie odpowiednich okresów odpoczynku i regeneracji sił, w tym odpoczynku tygodniowego i płatnego urlopu. 

Czas pracy często znajdował się w centrum debat na rynkach pracy, ponieważ jest to kluczowa kwestia dla organizacjipracy. Na godziny pracy duży wpływ mają zarówno globalne, jak i specyficzne dla danego kraju zmiany w modelach technologicznych, przemysłowych i usługowych, ale czas pracy został również ustandaryzowany i zinstytucjonalizowany w epoce przemysłowej.

Elastyczność czasu pracy

Elastyczny czas pracy jest coraz bardziej popularny zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Często jest on niezbędny do efektywnej organizacji czasu na niektórych stanowiskach.  Ludzie, którzy są bardzo zajęci życiowo, mają na głowie pracę, wychowywanie dzieci a dodatkowo jeszcze studiują, najczęściej szukają pracy, która pozwoli im pogodzić te wszystkie obowiązki. Elastyczność czasu pracy może przybierać różne formy, przykładowo zmiany harmonogramu pracy lub przepracowanych godzin, wszystko w ramach organizacji czasu pracy.

Ogólnie rzecz biorąc, czas pracy jest kluczową kwestią dla organizacji pracy. Jest to również centralna kwestia codziennego życia pracowników i ich rodzin. Elastyczny system czasu pracy może zapewnić pracownikom większą autonomię i czas na powrót do zdrowia, ponieważ nowe technologie i zmiany w strukturach biznesowych otwierają możliwości większej indywidualnej autonomii w zakresie tego, jak, kiedy, gdzie i jak długo praca jest wykonywana.

Artykuł napisany przy współpracy z https://www.wpsonline.pl/